Науково-методичний керівник відділення кандидат фізико-математичних наук,

доцент Маслєєва Наталія Володимирівна

Маслеева

Відділення менеджменту науки й наукоємних технологій було відкрито на фізичному факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова в 1993р. на базі кафедри фізики твердого тіла і твердотільної електроніки.

З якою метою утворене відділення ?

Відділення створене з метою задоволення потреб України, що стала на шлях ринкових перетворень, у менеджерах нової формації, здатних не тільки генерувати ідеї, але й впроваджувати у виробництво новітні досягнення науки

Де й ким будуть працювати випускники відділення ?

Поєднання фундаментальних знань базової фізичної освіти з блоком економіко-управлінських дисциплін дозволяє випускникам відділення менеджменту науки й наукомістких технологій працювати керівниками й організаторами установ науки, освіти і наукоємних виробництв. Їхня підготовка дозволяє займатися прогнозуванням і вибором оптимальних рішень у таких сферах як планування й оперативне керування виробництвом, керування трудовими ресурсами, керування запасами, розподілом ресурсів, аналітикою на валютних і фондових ринках та ін.

Багато випускників відділення продовжили свою освіту як магістри Національного університету Києво-Могилянської Академії. Після захисту дипломів вони одержують ступінь МВА (management of business administration) і працюють радниками в уряді, парламенті, у провідних банках і великих фірмах. Кращим випускникам надається можливість продовжити навчання по програмах Ph. Серед кращих багато наших випускників, яких із задоволенням запрошують на посади топ-менеджерів провідні іноземні кампанії: Microsoft, IBM, Apple Macintosh та ін.

На що орієнтована діяльність випускників відділення?

Діяльність випускників відділення орієнтована на з'єднання широкої загальнонаукової підготовки з еколого-економічним мисленням. Навчальний план відділення дозволяє випускникам вільно орієнтуватися в питаннях бюджетно-податкової і кредитно-фінансової політики, а також професійно підійти до оцінки ступеня ризику операцій на фінансових ринках. Потреба в таких фахівцях постійно підвищується, тому що кризові явища в природі й суспільстві наростають і вимагають нестандартних рішень

Програма університетської підготовки менеджерів орієнтується на XXI століття, у якому сьогоднішні студенти повинні будуть вирішувати глобальні проблеми екології, енергетики, демографії, гострота яких стрімко росте. Пророцтва фантастів стають реальними: зростає ймовірність конфлікту людини з технічними системами, що мають штучний інтелект. У світі формуються нові явища й процеси, які можуть вийти з-під контролю людини. Все це відбувається на тлі нарощування виробничих потужностей і енергозабезпечення людства з метою збільшення обсягів споживання. У цих умовах особлива відповідальність лягає на людей, що приймають рішення по впровадженню досягнень науки на практиці. Вони повинні передбачати наслідки таких впроваджень для екології, економіки й політики.

Що вивчають на відділенні ?

На відділенні «Менеджменту науки й наукоємних технологій» здійснюється підготовка фахівців і магістрів за фахом «фізика». На додаток до диплому про вищу освіту випускник одержує Сертифікат, що засвідчує його підготовку на відділенні «Менеджменту науки й наукоємних технологій».

Навчальний план відділен ня «Мен еджменту науки й наукоємних технологій» включає дисципліни спеціальності фізика й цикл дисциплін відділення:

  • Економічна теорія;
  • Основи менеджменту;
  • Мікроекономіка;
  • Макроекономіка;
  • Ділова англійська мова;
  • Бухгалтерський облік і аудит;
  • Фінанси і кредит;
  • Фінансова кінетика;
  • Основи маркетингу;
  • Правове регулювання підприємницької діяльності.

Слід зазначити, що фінансові дисципліни відділення читаються лише в деяких ВУЗах Західної Європи, що значно підвищує конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці

Студентам відділення «Менеджменту науки й наукоємних технологій» надана можливість поглибленого вивчання англійської мови протягом усього періоду навчання. Значна увага приділяється методиці викладання дисциплін відділення. Зокрема, ряд практичних занять проводяться у вигляді ділових ігор, що моделюють на комп'ютері ситуації різного рівня складності. Це сприяє придбанню практичних навичок керування. Крім того, на старших курсах студенти проходять виробничу практику. Базами практики є наукоємні виробництва різних форм власності, банки, крюінгові й туристичні кампанії й ін., де більшість випускників одержують запрошення на роботу

ЗАПРОШУЄМО ВАС НА ВІДДІЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
НАУКИ І НАУКОЄМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ФІЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОНУ !