Завідувач кафедри Сминтина Валентин Андрійович

smyntyna

заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВО України.

Нагороджений орденами, медалями, почесними званнями України, Росії, США, Великобританії, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, православної та католицької церков.

Спеціалізація кафедри - 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків

Кафедра готує  бакалаврів та магістрів за спеціальностями 104-фізика та астрономія та 105-прикладна фізика та наноматеріали для роботи в наукових установах, виробництвах та  вищих навчальних закладах.

Випускники кафедри знають методи неруйнівного контролю фізики твердого тіла, теорію напівпровідників, основи технології напівпровідникових кристалічних та нано-матеріалів, фізику напівпровідникових приладів і сенсорів.

Кафедра експериментальної фізики також забезпечують підготовку бакалаврів та магістрів прикладної фізики та наноматеріалів, що обізнані в сучасних технологіях медичної діагностики.

Кафедра забезпечує  обов'зкові компоненти ОП фізичних спеціальностей (спеціальності 104-фізика та астрономія, 105-прикладна фізика та наноматеріали, 014-середня освіта(фізика), 151-автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології)

 • Електрика та магнетизм
 • Оптика
 • Атомна фізика
 • Фізика ядра та елементарних частинок

Вибіркові компоненти ОП фізика та астрономія

 • Основи сучасної електроніки
 • Фізика твердого тіла
 • Фізика напівпровідників і напівпровідникових приладів
 • Основи нанофізики
 • Оптоелектроніка
 • Основи мікро- і наноелектроніки

 

exp1

 

Вибіркові компоненти ОП прикладна фізика та наноматеріали

 • медична механіка і гемодинаміка
 • медична оптика
 • прикладна акустика в медицині
 • прикладна термо- електродинаміка в медицині
 • медична електроніка
 • біофізика
 • діагностичні прилади та системи 
 • основи менеджменту та маркетингу наукоємних розробок
 • фізика сенсорів
 • колоїдні наночастинки
 • вуглецеві наноструктури

exp2

Викладачами кафедри також читаються курси ОНП підготовки докторів філософії

 • Напівпровідникова сенсорика
 • Сучасні досягнення науки
 • Технологія напівпровідникових матеріалів
 • Явища переносу у напівпровідниках
 • Біофотоніка

Викладачі кафедри:

 • Сминтина В.А. – завідувач кафедри, доктор фіз.-мат.наук, професор;
 • Ваксман Ю.Ф. – доктор фіз.-мат.наук,професор;
 • Ніцук Ю.А. - доктор фіз.-мат.наук, професор;
 • Чебаненко А.П. – кандидат фіз.-мат.наук, доцент;
 • Маслєєва Н.В. - кандидат фіз.-мат.наук, доцент;
 • Стукалов С.А. – старший викладач;
 • Завідувачі лабораторіями – Конопельська Н.В.
 • Провідні фахівці – Каракіс Ю.М., Пастернак В.О., Пастернак Н.М.
 • Фахівці -  Крутій С.Б.
 • Лаборанти - Коростій Л.І.

exp3

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Базовими для кафедри є наукові дослідження з фізики напівпровідників і діелектриків, технології наноматеріалів, що повністю відповідає профілю підготовки професіоналів в даній спеціалізації

Науково-дослідна робота виконується в наступних підрозділах кафедри:

 • Міжвідомчому навчально-науковому фізико-технічному центрі НАН України і МОН України
 • Навчально-науковому центрі медичної і біологічної фізики.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 • Електронні, іонні і молекулярні процеси у напівпровідникових матеріалах. Сенсорна электроніка і мікросистемні технології. (Керівник наукового напряму проф.Сминтина В.А.)
 • Дослідження фізичних явищ в нанорозмірних об’єктах. (Керівник наукового напряму проф.Сминтина В.А.)
 • Оптика і люмінесценція напівпровідників групи А2В6 та випромінюючі структури на їх основі. (Керівник наукового напряму проф.Ваксман Ю.Ф.)
 • Електрофізичні та адсорбційні явища в кристалічних діелектриках і поруватих структурах при розповсюдженні акустичних хвиль. (Керівник наукового напряму проф. Лепіх Я.І.)
 • Прикладні дослідження в галузі медичної фізики (Керівник - проф.Ваксман Ю.Ф.)
 • Дослідження оптичних властивостей нанорозмірних об’єктів (Керівник -проф.Сминтина В.А.)
 • Колоїдні наноструктури для діагностики та безпеки людини (проф. Ніцук Ю.А.)

За останні п’ять років захищено 4 кандидатських і 3 докторські дисертації. Опубліковано понад 70 статей. Серед них 6 статей студентів, що брали участь в наукових конференціях і отримали нагороди на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Сминтина В.А. очолює спеціалізовану раду з захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. До складу цієї ради входять професори кафедри Ваксман Ю.Ф., Лепіх Я.І., Бекшаєв О.Я.

За останні 10 років за безпосередній участі кафедри проведені наступні наукові конференції:

 • I-а, 3-а Українські наукові конференції з фізики напівпровідників (2002р., 2007р.);
 • Всеукраїнський з’їзд "Фізика в Україні" (2005р.);
 • Міжнародні науково-технічні конференції "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології" (2004р., 2006р., 2008р., 2010р., 2012р.).

КАФЕДРА ПРИЙМАЄ АКТИВНУ УЧАСТЬ:

у виставках: "Дні української науки в Індії", "Дні української науки в КНР", а також у виставках ОНУ (до 140-річчя ОНУ) та під час роботи Всеукраїнського з’їзду "Фізика в Україні"

та міжнародних конференціях:

 • Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології"(СЕМСТ-1), ОНУ ім.І.І.Мечникова;
 • "2-а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників" УНКФН, Чернівецький державний університет;
 • "ХVIII EUROSENSORS", Італія, Рим;
 • Міжнародна конференція "Актуальні питання і організаційно-правові засади співробітництва України і КНР в сфері високих технологій» Украина;
 • "ЕКСПО информационных технологий", КНР. Цзинань;
 • IEEE Sensors 2004 , Австрія, Відень, Віденський технологічний ун-т;
 • Міжнародна конференція молодих вчених і науковців з теоретичної і експериментальної фізики. Україна. Львівський ун-т;
 • IV International conference on applied physics. Україна, Київський нац. ун-т;
 • VIII Ukrainian-Polish Symposium "Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applicatious. Україна ОНУ;
 • Дисперсні системи 2004. Україна. ОНУ;
 • "Нано-2004". Німеччина, Ун-т м.Вісбаден;
 • "2-nd international Conference on materials science and condensed mater physics. Молдова. Ун-т прикладної фізики АН Молдова.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ РОБОТИ, ОПУБЛІКОВАНІ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ

 1. Сердюк В.В., Чемересюк Г.Г. Фотоэлектрические процессы в полупроводниках(учебное пособие).-Киев: Лыбидь.-1983.-194с. (гриф Госкомитета СССР по народному образованию).
 2. Сердюк В.В. Ваксман Ю.Ф. Люминесценция полупроводников(учебное пособие).-Киев-Одесса: Выща школа.-1988.-200с. (гриф Госкомитета СССР по народному образованию).
 3. Сердюк В.В. Физика солнечных элементов (учебное пособие).-Одесса:Логос.-1994.-333с. (гриф МОН Украины).
 4. Ваксман Ю.Ф. Оптика (навчальний посібник).-Одеса: Астропринт.-2001.-320с.(гриф МОН України).
 5. Сминтина В.А. Оптика (підручник).-Одеса: Астропринт.-2008.-306с.(гриф МОН України).
 6. Лепіх Я.І. Прикладна акустика в медицині(навчальний посібник).-Одеса: Астропринт.-206с.(грив МОН України).
 7. Чебаненко А.П. Курс загальної фізики. Електрика і магнетизм(підручник за загальною редакцією Сминтини В.А.).-Одеса:Астропринт.-2011.-223с.
 8. Сминтина В.А., Ваксман Ю.Ф. Курс загальної фізики. Оптика(підручник за загальною редакцією Сминтини В.А.).-Одеса:Астропринт.-2012.-276с.
 9. Яцунський І.Р. Курс загальної фізики. Атомна фізика(підручник за загальною редакцією Сминтини В.А.).-Одеса:Астропринт.-2012.-240с.
 10. Ніцук Ю.А. Курс загальної фізики. Ядерна фізика(підручник за загальною редакцією Сминтини В.А.).-Одеса:Астропринт.-2012.-194с.
 11. Сминтина В.А. Фізико-хімічні явища на поверхні твердих тіл (підручник).-Одеса:Астропринт.-2009.-200с.
 12. Ніцук Ю.А. Фізичні основи ядерної медицини (навчальний посібник). - Одеса:Астропринт.-2017.-146с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вашпанов Ю.А., Смынтына В.А. Адсорбционная чувствительность полупроводников. - Одесса: Астропринт.-2005. - 216С.
 2. Смынтына В.А., Власкина С. И., Свечников Г. С. Пленки карбида кремния.— Одесса: Астропринт, 2007.— 104 С.
 3. Смынтына В.А. Электронно-молекулярные явления на поверхности полупроводников. Полупроводниковые газовые сенсоры .–Одесса: Астропринт. – 2009. – 280С.
 4. Смынтына В.А. Электронно-молекулярные явления на поверхности полупроводников. Пленки сульфида и селенида кадмия.-Одесса:Астропринт.- 2009. – 368с.
 5. Smyntyna V. – Electron and Molecular Phenomena on the Surface of Semiconductors. – Physics Researsch and Technology. Nova publishers New York. – 2013. - 208 P.
 6. Smyntyna V. – Semiconductors Materials for Gas Sensors. – Material Science and Technologies. Nova publishers New York. - 2013. -195 P.
 7. Лепіх Я.І., Лєсков С.В., Мокрицький В.А., Селюков О.В., Сминтина В.А. -Напівпровідникові та акустоелектронні оптичні сенсори і системи. – Одеса:Астропринт, - 2010. - 316 C.
 8. Яцунский И.Р., Кулинич О.А., Смынтына В.А. – Влияние окисления на дефектообразование в легированном кремнии. – Берлин: «Lambert» - 2011. – 188C.
 9. Кулинич О.А., Яцунский И.Р., Глауберман М.А. - Дефектообразование в слоистых системах кремний – диоксид кремния. – Берлин: изд-во «Lambert» -2011. - 264 C.
 10. Bekshaev A., Vasnetsov M. - Vortex Flow of Light: “Spin” and “Orbital” Flows in a Circularly Polarized Paraxial Beam // Twisted Photons. Applications of Light with Orbital Angular Momentum / Edited by Juan P. Torres and Lluis Torner. Weinhe: Wiley – VCH. – 2011- P. 13-24.
 11. Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С.В., Дружинин А.О., Євтух А.А., Лєнков С.В., Мельник В.Г., Проценко В.О., Романов В.О. - Інтелектуальні вимірювальні системи на основі мікроелектронних датчиків нового покоління – Одеса: Астропринт. - 2011. - 352 C.

Зв’язки з українськими і закордонними установами науки і освіти

Розвивається співробітництво з університетами та інститутами м.Оулу (Фінляндія), Тюбінген (Німеччина), Варшава, Ополе (Польща), Вільнюс (Литва), Рига (Латвія), Рим(Італія), Монпельє (Франція), Анталія (Туреччина), Москва (Росія), Професор Сминтина В.А. є членом міжнародних комітетів «Євросенсор» і «NEXUS».

Поширюються міжнародні зв’язки з науковцями провідних університетів США, Великобританії, Франції, Австрії, Італії, Польщі, Болгарії, Туреччини. Співробітники кафедри виїжджають на стажування в провідні університети, а на кафедру приїжджають студенти і аспіранти різних країн. Захистили кандидатські дисертації аспіранти кафедри - громадяни ЧССР, Куби, Ираку, ДРВ та інших країн.

Професор Сминтина В.А. - почесний професор Академії Св. Петра и Павла (Ватикан), почесний член Академічного сенату університету м. Сегед (Угорщина), почесний доктор Придністровського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, входить до Наукової ради з сенсорних система при Президії НАНУ та в Наукову раду НАНУ з «Фізики напівпровідників»; очолює координаційну програму з фізики напівпровідників Міністерства освіти і науки; входить до складу бюро Ради з фізики Міністерства освіти і науки; виступає національним координатором програм NEXUS; членом галузевих і суспільних наук Академій наук.

Кафедра здійснює видання міжвідомчого наукового збірника «Фотоелектроніка», що має міжнародний Index Copernikus ICV 5.19; журналу «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології». Професор Сминтина В.А. є головним редактором цих видань.

exp4

Контакти:

65082, Одеса, вул. Пастера, 42
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра експериментальної фізики
тел. (048) 723-62-34
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.