Завідувач кафедри Сминтина Валентин Андрійович

smyntyna

заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВО України.

Нагороджений орденами, медалями, почесними званнями України, Росії, США, Великобританії, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, православної та католицької церков.

Спеціалізація кафедри - 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків.

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів фізики для роботи на підприємствах електронної промисловості, у вищих навчальних закладах та науково-дослідних лабораторіях.

Випускники кафедри знають фізику твердого тіла, теорію напівпровідників, основи технології напівпровідникових матеріалів, фізику діелектриків, фізику напівпровідникових приладів.

Кафедра експериментальної фізики також забезпечують підготовку бакалаврів прикладної фізики спеціалізації "Медична фізика".

Спеціальні курси з фізики напівпровідників і діелектриків:

 • Вступ до фізики напівпровідників – проф. Сминтина В.А.
 • Фізика діелектриків – доц. Чебаненко А.П.
 • Теорія твердого тіла та оптичні властивості напівпровідників – доц. Зубрицький С.В.
 • Фотоелектричні процеси у напівпровідниках – проф.Сминтина В.А.
 • Прилади твердотільної електроніки – доц. Чебаненко А.П.
 • Фізика фотоелектричних перетворювачів –доц. Зубрицький С.В.
 • Кінетичні явища у напівпровідниках – ст.викл.Пастернак В.О.
 • Люмінесценція напівпровідників – проф. Ваксман Ю.Ф.
 • Поверхневі явища у напівпровідниках – проф. Сминтина В.А.

Перелік спеціальних практикумів з фізики напівпровідників і діелектриків

 • Фізичні властивості діелектриків; 
 • Оптичні властивості напівпровідників;
 • Фотоелектричні властивості напівпровідників;
 • Фізичні основи напівпровідникових приладів;
 • Люмінесценція напівпровідників;
 • Поверхневі властивості напівпровідників.

exp1

Для студентів відділення «Комп’ютерна фізика» читається спецкурс Фізичні основи ЕОМ - проф. Бекшаєв О.Я.

Для студентів відділення "Медична фізика" і бакалаврів прикладної фізики розроблені и читаються спеціальні курси:

 • Медична механіка и гемодинаміка - доцент Ніцук Ю.А.
 • Прикладна термо-електродинаміка – доцент Чебаненко А.П.
 • Медична електроніка – старший викладач Пастернак В.О.
 • Біофізика – доцент Ніцук Ю.А.
 • Прикладна акустика в медицині – доцент Ніцук Ю.А.
 • Медична оптика – професор Ваксман Ю.Ф.
 • Ядерна медицина – доцент Ніцук Ю.А.

exp2

Викладачами кафедри також читаються:

 • Основи радіотехніки і радіоелектроніки – ст.викл. Стукалов С.А.
 • Електрика і магнетизм – доцент Чебаненко А.П.
 • Оптика – професор Ваксман Ю.Ф.
 • Атомна фізика – професор Сминтина В.А.
 • Фізика ядра і елементарних частинок - доцент Ніцук Ю.А.

Викладачі кафедри:

 • Сминтина В.А. – завідувач кафедри, доктор фіз.-мат.наук, професор;
 • Ваксман Ю.Ф. – доктор фіз.-мат.наук,професор;
 • Чебаненко А.П. – кандидат фіз.-мат.наук, доцент;
 • Маслєєва Н.В. - кандидат фіз.-мат.наук, доцент;
 • Ніцук Ю.А. - доктор фіз.-мат.наук, доцент;
 • Стукалов С.А. - старший викладач;
 • Завідувачі лабораторією – Конопельська Н.В.
 • Провідні фахівці – Каракіс Ю.М., Пастернак В.О.

exp3

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Базовими для кафедри є наукові дослідження з фізики напівпровідників і діелектриків, що повністю відповідає профілю підготовки спеціалістів і магістрів даної спеціалізації

Науково-дослідна робота виконується в наступних підрозділах кафедри:

 • Міжвідомчому навчально-науковому фізико-технічному центрі НАН України і МОН України
 • Навчально-науковому центрі медичної і біологічної фізики.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 • Електронні, іонні і молекулярні процеси у напівпровідникових матеріалах. Сенсорна электроніка і мікросистемні технології. (Керівник наукового напряму проф.Сминтина В.А.)
 • Дослідження фізичних явищ в нанорозмірних об’єктах. (Керівник наукового напряму проф.Сминтина В.А.)
 • Оптика і люмінесценція напівпровідників групи А2В6 та випромінюючі структури на їх основі. (Керівник наукового напряму проф.Ваксман Ю.Ф.)
 • Електрофізичні та адсорбційні явища в кристалічних діелектриках і поруватих структурах при розповсюдженні акустичних хвиль. (Керівник наукового напряму проф. Лепіх Я.І.)
 • Прикладні дослідження в галузі медичної фізики (Керівник - проф.Ваксман Ю.Ф.)
 • Дослідження оптичних властивостей нанорозмірних об’єктів (Керівник -проф.Сминтина В.А.)

За останні п’ять років захищено 4 кандидатських і 3 докторські дисертації. Опубліковано понад 70 статей. Серед них 6 статей студентів, що брали участь в наукових конференціях і отримали нагороди на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Сминтина В.А. очолює спеціалізовану раду з захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. До складу цієї ради входять професори кафедри Ваксман Ю.Ф., Лепіх Я.І., Бекшаєв О.Я.

За останні 10 років за безпосередній участі кафедри проведені наступні наукові конференції:

 • I-а, 3-а Українські наукові конференції з фізики напівпровідників (2002р., 2007р.);
 • Всеукраїнський з’їзд "Фізика в Україні" (2005р.);
 • Міжнародні науково-технічні конференції "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології" (2004р., 2006р., 2008р., 2010р., 2012р.).

КАФЕДРА ПРИЙМАЄ АКТИВНУ УЧАСТЬ:

у виставках: "Дні української науки в Індії", "Дні української науки в КНР", а також у виставках ОНУ (до 140-річчя ОНУ) та під час роботи Всеукраїнського з’їзду "Фізика в Україні"

та міжнародних конференціях:

 • Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології"(СЕМСТ-1), ОНУ ім.І.І.Мечникова;
 • "2-а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників" УНКФН, Чернівецький державний університет;
 • "ХVIII EUROSENSORS", Італія, Рим;
 • Міжнародна конференція "Актуальні питання і організаційно-правові засади співробітництва України і КНР в сфері високих технологій» Украина;
 • "ЕКСПО информационных технологий", КНР. Цзинань;
 • IEEE Sensors 2004 , Австрія, Відень, Віденський технологічний ун-т;
 • Міжнародна конференція молодих вчених і науковців з теоретичної і експериментальної фізики. Україна. Львівський ун-т;
 • IV International conference on applied physics. Україна, Київський нац. ун-т;
 • VIII Ukrainian-Polish Symposium "Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applicatious. Україна ОНУ;
 • Дисперсні системи 2004. Україна. ОНУ;
 • "Нано-2004". Німеччина, Ун-т м.Вісбаден;
 • "2-nd international Conference on materials science and condensed mater physics. Молдова. Ун-т прикладної фізики АН Молдова.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ РОБОТИ, ОПУБЛІКОВАНІ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ

 1. Сердюк В.В., Чемересюк Г.Г. Фотоэлектрические процессы в полупроводниках(учебное пособие).-Киев: Лыбидь.-1983.-194с. (гриф Госкомитета СССР по народному образованию).
 2. Сердюк В.В. Ваксман Ю.Ф. Люминесценция полупроводников(учебное пособие).-Киев-Одесса: Выща школа.-1988.-200с. (гриф Госкомитета СССР по народному образованию).
 3. Сердюк В.В. Физика солнечных элементов (учебное пособие).-Одесса:Логос.-1994.-333с. (гриф МОН Украины).
 4. Ваксман Ю.Ф. Оптика (навчальний посібник).-Одеса: Астропринт.-2001.-320с.(гриф МОН України).
 5. Сминтина В.А. Оптика (підручник).-Одеса: Астропринт.-2008.-306с.(гриф МОН України).
 6. Лепіх Я.І. Прикладна акустика в медицині(навчальний посібник).-Одеса: Астропринт.-206с.(грив МОН України).
 7. Чебаненко А.П. Курс загальної фізики. Електрика і магнетизм(підручник за загальною редакцією Сминтини В.А.).-Одеса:Астропринт.-2011.-223с.
 8. Сминтина В.А., Ваксман Ю.Ф. Курс загальної фізики. Оптика(підручник за загальною редакцією Сминтини В.А.).-Одеса:Астропринт.-2012.-276с.
 9. Яцунський І.Р. Курс загальної фізики. Атомна фізика(підручник за загальною редакцією Сминтини В.А.).-Одеса:Астропринт.-2012.-240с.
 10. Ніцук Ю.А. Курс загальної фізики. Ядерна фізика(підручник за загальною редакцією Сминтини В.А.).-Одеса:Астропринт.-2012.-194с.
 11. Сминтина В.А. Фізико-хімічні явища на поверхні твердих тіл (підручник).-Одеса:Астропринт.-2009.-200с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вашпанов Ю.А., Смынтына В.А. Адсорбционная чувствительность полупроводников. - Одесса: Астропринт.-2005. - 216С.
 2. Смынтына В.А., Власкина С. И., Свечников Г. С. Пленки карбида кремния.— Одесса: Астропринт, 2007.— 104 С.
 3. Смынтына В.А. Электронно-молекулярные явления на поверхности полупроводников. Полупроводниковые газовые сенсоры .–Одесса: Астропринт. – 2009. – 280С.
 4. Смынтына В.А. Электронно-молекулярные явления на поверхности полупроводников. Пленки сульфида и селенида кадмия.-Одесса:Астропринт.- 2009. – 368с.
 5. Smyntyna V. – Electron and Molecular Phenomena on the Surface of Semiconductors. – Physics Researsch and Technology. Nova publishers New York. – 2013. - 208 P.
 6. Smyntyna V. – Semiconductors Materials for Gas Sensors. – Material Science and Technologies. Nova publishers New York. - 2013. -195 P.
 7. Лепіх Я.І., Лєсков С.В., Мокрицький В.А., Селюков О.В., Сминтина В.А. -Напівпровідникові та акустоелектронні оптичні сенсори і системи. – Одеса:Астропринт, - 2010. - 316 C.
 8. Яцунский И.Р., Кулинич О.А., Смынтына В.А. – Влияние окисления на дефектообразование в легированном кремнии. – Берлин: «Lambert» - 2011. – 188C.
 9. Кулинич О.А., Яцунский И.Р., Глауберман М.А. - Дефектообразование в слоистых системах кремний – диоксид кремния. – Берлин: изд-во «Lambert» -2011. - 264 C.
 10. Bekshaev A., Vasnetsov M. - Vortex Flow of Light: “Spin” and “Orbital” Flows in a Circularly Polarized Paraxial Beam // Twisted Photons. Applications of Light with Orbital Angular Momentum / Edited by Juan P. Torres and Lluis Torner. Weinhe: Wiley – VCH. – 2011- P. 13-24.
 11. Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С.В., Дружинин А.О., Євтух А.А., Лєнков С.В., Мельник В.Г., Проценко В.О., Романов В.О. - Інтелектуальні вимірювальні системи на основі мікроелектронних датчиків нового покоління – Одеса: Астропринт. - 2011. - 352 C.

Зв’язки з українськими і закордонними установами науки і освіти

Розвивається співробітництво з університетами та інститутами м.Оулу (Фінляндія), Тюбінген (Німеччина), Варшава, Ополе (Польща), Вільнюс (Литва), Рига (Латвія), Рим(Італія), Монпельє (Франція), Анталія (Туреччина), Москва (Росія), Професор Сминтина В.А. є членом міжнародних комітетів «Євросенсор» і «NEXUS».

Поширюються міжнародні зв’язки з науковцями провідних університетів США, Великобританії, Франції, Австрії, Італії, Польщі, Болгарії, Туреччини. Співробітники кафедри виїжджають на стажування в провідні університети, а на кафедру приїжджають студенти і аспіранти різних країн. Захистили кандидатські дисертації аспіранти кафедри - громадяни ЧССР, Куби, Ираку, ДРВ та інших країн.

Професор Сминтина В.А. - почесний професор Академії Св. Петра и Павла (Ватикан), почесний член Академічного сенату університету м. Сегед (Угорщина), почесний доктор Придністровського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, входить до Наукової ради з сенсорних система при Президії НАНУ та в Наукову раду НАНУ з «Фізики напівпровідників»; очолює координаційну програму з фізики напівпровідників Міністерства освіти і науки; входить до складу бюро Ради з фізики Міністерства освіти і науки; виступає національним координатором програм NEXUS; членом галузевих і суспільних наук Академій наук.

Кафедра здійснює видання міжвідомчого наукового збірника «Фотоелектроніка», що має міжнародний Index Copernikus ICV 5.19; журналу «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології». Професор Сминтина В.А. є головним редактором цих видань.

exp4

Контакти:

65082, Одеса, вул. Пастера, 42
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра експериментальної фізики
тел. (048) 723-62-12
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.