Науково-методичний керівник відділення доктор фізико-математичних наук, професор
Полетаєв Микола Іванович


ЦІЛЬ УТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ

Сучасні комп'ютерні технології широко застосовуються практично у всіх сферах людської діяльності. Теоретичні знання й практичні навички роботи із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій на сьогодні є необхідною умовою для проведення успішних досліджень складних фізичних, технічних, екологічних, економічних і соціальних систем

Відділення утворене в 1997 році з метою підготовки висококваліфікованих фахівців-фізиків в областях:

 • обчислювальної фізики й моделювання;
 • комп'ютерного забезпечення фізичного експерименту;
 • обробки й аналізу даних і їхньої візуалізації.

Система підготовки і обсяг комплексу учбово-наукових дисциплін орієнтовані на рішення проблем у напрямках:

 • моделювання фізичних явищ і складних процесів;
 • поводження розподілених динамічних систем;
 • діагностика й керування двигунами й реакторами;
 • системи збору й обробки інформації;
 • контролери традиційного й нечіткого керування;
 • мережі й комп'ютерний моніторинг стану навколишнього середовища;
 • сфера захисту інформації й людини;
 • нейронні мережі й проблеми штучного інтелекту;
 • оптимізація технологічних процесів;
 • попередження раптових пожеж, вибухів і інших надзвичайних подій;
 • розпізнавання об'єкта в умовах сильних перешкод;
 • аналіз і прогнозування в економіці й громадському житті.

Професійна орієнтація випускників відділення

На відділенні комп'ютерної фізики здійснюється підготовка фахівців і магістрів за фахом «Фізика». На додаток до диплому про вищу освіту студенти одержують документ - сертифікат, що засвідчує його підготовку на відділенні «Комп'ютерна фізика».

Методичну основу навчання на відділенні становить триступінчаста система, що включає в себе

 • загальноосвітній,
 • науково-дослідний,
 • проблемно – орієнтований,
 • рівні підготовки фізиків – комп’ютерщиків.

Перший рівень має на меті підготовки фахівця користувальницького рівня. Другий рівень забезпечує знаннями й навичками, достатніми для роботи в науково - дослідницьких лабораторіях вузів, комп'ютеризованих підприємствах і установах. Фахівці третього рівня орієнтуються на розробку й впровадження нових прогресивних комп'ютерних технологій у всіх сферах науково - виробничої діяльності

Де й ким працюють випускники відділення

Отримані в процесі навчання на «Комп'ютерному відділенні» спеціальні знання можуть бути легко адаптовані випускником відділення практично до будь-якої сфери професійної діяльності. Тому, крім звичайних для магістрів і фахівців фізиків напрямків діяльності, випускникам відділення надаються додаткові можливості працевлаштування як наукових співробітників, інженерів, менеджерів, референтів на фірмах і підприємствах, що широко застосовують у своїй виробничій діяльності комп'ютерні технології. До них ставляться:

 • ІT-компанії;
 • науково - дослідницькі лабораторії вузів, технікумів і інших навчальних закладів;
 • фірми й установи - розроблювачі й експерти програмного забезпечення;
 • банки;
 • видавництва;
 • комп'ютерні інформаційні центри;
 • рекламні агентства;
 • туристичні офіси
 • а також комерційні фірми, що здійснюють реалізацію, ремонт і обслуговування комп'ютерної техніки

comp phys1  comp phys2

Спеціальні дисципліни, що читають на відділенні «Комп'ютерна фізика»

 • Програмування (чисельні методи на C++).
 • Теорія алгоритмів і графів (дискретна математика й керування).
 • Комп'ютерні методи розв'язання фізичних задач (Scilab, Mathematica).
 • Комп'ютерні технології у фізичному експерименті (Sensor Fusion, сопряження і програмування зовнішніх пристроїв ПК (плати, мікроконтролери сенсори).
 • Основи об'єктно-орієнтованого програмування (Си ++, Java, Python) .
 • Фізичні основи ЕОМ.
 • Системи керування. Бази даних.
 • Штучний інтелект (технології “Data Mining”, принципи побудови нейронних мереж, їх моделі та алгоритми функціонування, експертні системи, генетичні алгоритми нечітка логіка, штучні нейронні мережі).
 • Основи кібернетики (цифрова обробка інформації, клітинні автомати, аналіз динамічних систем, вивчення сучасних підходів розвитку процесорних пристроїв).
 • Захист інформації в комп'ютерні мережах (основи кріптографії).

На 4 курсі в першому семестрі захищається кваліфікаційна робота з відділення «Комп'ютерна фізика».

БАЗИ ПРАКТИКИ

 • Навчальний центр комп'ютерної фізики на фізичному факультеті ОНУ;
 • Інститут Фізики ОНУ;
 • Інститут Горіння й Нетрадиційних Технологій ОНУ;
 • Науково-дослідні інститути НАН України;
 • ІТ-компанії.
 • Діяльність випускників відділення «Комп'ютерна фізика» орієнтована на
 • використання фізичного досвіду побудови моделей в ІТ-сфері;
 • комп'ютерна обробка та аналіз даних фізичного експерименту;
 • впровадження комп'ютерних технологій у фізику;
 • розробку й впровадження нових комп'ютерних методів у фізичних дослідженнях;
 • застосування комп'ютерних фізичних методів дослідження в техніку, виробництві й екології.

Практичні заняття по спеціальних дисциплінах студентів відділення комп'ютерної фізики

проводяться на базі Комп'ютерного Учбово-Методичного комплексу фізичного факультету, що включає чотири класи й одну спеціалізовану лабораторію

Література з комп'ютерної фізики

 1. Зубков В.С. Программирование на языке Turbo Pascal. - Филин, 2007
 2. Зеленяк О.П. Практикум по программированию на Turbo Pascal. - ДиаСофтЮП, 2002
 3. Бублик В.В. Об’єктно-орієнтоване програмування. - ІТ-книга, 2015
 4. Малачівський П. С. Програмування в середовищі Visual Basic. - Львів : Бескид Біт, 2004
 5. Пасечник В.В. Інтелектуальні системи. - Львів : Новий Світ -, 2013
 6. Полєтаєв М. І. Основи обчислювальної фізики. - Астропринт, 2004
 7. Гунченко Ю.О., Лєнков С.В., Гахович С.В., Лукін В.Є., Шворов С.А Методи побудови навчальних систем з елементами штучного інтелекту. К.: Наук. світ, 2015
 8. Макогон В. С. Архітектура ЕОМ та програмування мовою ассемблера .Астропринт, 1999
 9. Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. Програмування. Поглиблений курс. ВПЦ Київський університет
 10. Машнин Т. С. Современные Java-технологии на практике . СПб.: БХВ, 2010.
 11. Кашкаров А.П. Микроэлектромеханические элементы и системы. ДМК –Пресс, 2018 Горбенко Т. И., Горбенко М. В. Основы мехатроники и робототехніки. Изд. Томского унив., 2012
 12. Гарнаев А.Ю. WEB-программирование на Java и JavаScript. СПб.: БХВ-Петербург, 2002
 13. Петров А.А. Компьютерная безопасность : Криптографические методы защиты. М. : ДМК, 2000
 14. Гаврилова, Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем. Питер, 2001
 15. Карпова Т. С. Базы данных: модели, разработка, реализация. Питер, 2001
 16. Аладьев В.З., Ваганов В.А., Гринь Д.С. Избранные системные задачи в программной среде Mathematica Х: Олди-Плюс, 2017
 17. Гультяев А.К. Визуальное моделирование в среде MATLAB СПб. : Питер, 2000
 18. Локтюхин В.Н., Челебаев С.В. Нейросетевые преобразователи импульсно-аналолговой информации: организация, синтез, реализация. М: Радио и связь, 2008