Найбільш цікаві роботи Ф.Н. Шведова, присвячені упруговязкому перебігу тіл. Загальновизнано, що він є основоположником физико-хімічної реології дисперсних систем і високомолекулярних з'єднань. У цих роботах він набагато випередив свій час і отримані їм результати повторно відкривалися через деякий час поряд учених. Він вперше в науці виявив у колоїдних розчинів пружність форми і аномалію в'язкості, що полягає в тому, що в області, так званого, межі текучості ефективна в'язкість різко падає із зростанням напруги зрушення.

В 1870 р. Шведів звернувся в Раду університету з проханням запросити окремого викладача теоретичної фізики і запропонував вибрати на посаду доцента молодого талановитого вихованця Московського університету Н.А.Умова. 22 листопада 1871 р. Н.А. Умов був вибраний на посаду доцента і пропрацював в університеті 22 роки до переходу в Московський університет в 1893 році. У Одесі він продовжував посилено займатися науковими дослідженнями. На початку 1872 р. захистив в Московському університеті магістерську, а в 1874 р. докторську дисертацію і 1 лютого 1875 р. вибраний професором Новоросійського університету.

Н.А. Розуму був одним з найбільших фізиків-теоретиків широкого діапазону. За більш ніж 40 років наукової діяльності Н.А.Умов виконав велике число оригінальних досліджень. Їм введено в науку поняття про швидкість і напрям руху енергії, про щільність енергії в даній точці середовища, про потік енергії і векторах щільності цього вектора

Н.А.Умов виконав блискуче експериментальні дослідження дифузії у водних розчинах і розчинності деяких солей. Він розробив попутно вельми дотепні прилади - діффузіометр, дифузійний циліндр, дифузійний аерометр і ін. Дуже цікаві його експериментальні дослідження оптичної поляризації в каламутних середовищах і розроблений їм метод спектрального аналізу матових поверхонь, що знайшов застосування для аналізу мінералів, а також в текстильній промисловості. Особливо цікаво його використання в астрономії для якісного дослідження поверхні небесних тіл, що не світяться.

Следует відзначити також виняткову цінність термодинамічних досліджень Н.А.Умова. Одержане їм в 1889 р. загальний вираз термодинамічного потенціалу є блискучою ілюстрацією плідності методу Гіббса в дослідженні властивостей розчинів. Наукові дослідження Н.А.Умова високо цінувалися російськими і зарубіжними ученими. Він переписувався і був особисто знайомий з Кірхгоффом, Гельмгольцом, Кельвіном, Вином, Планком і іншими ученими.

Переехавшего у Моськву Н.А. Умова в 1894 р. замінив екстраординарний професор Харківського університету Н.Д.Пільчиков - глибоко ерудований і широко освічений учений. У 1896 р. він знайшов спосіб отримання могутнього пучка рентгенівських променів і був одним з перших рентгенологів Росії, допомагаючи лікарям в практичному здійсненні рентгенодіагностики.

В одеський період своєї діяльності Н.Д.Пільчиков під впливом термодинамічних досліджень Н.А.Умова виконав велику роботу по застосуванню методів Гіббса і Дюгема до аналізу питань електрохімії і інших термодинамічних дослідженні.

После смерті Ф.М.Шведова кафедру фізики очолив Н.П.Кастерін, відомий як глибокий теоретик, що ставила і що вирішував серйозні проблеми сучасної фізики (зокрема, він дав повну теорію розповсюдження звукових хвиль в неоднорідних середовищах). У 1922 р. переїхав до Москви.

Претерпев ряд перетворень після революції 1917 роки, в 1932 р. в Одесі був відновлений університет, були створені і розвернули учбову і наукову роботу кафедри експериментальної фізики, загальної фізики, електрофізики, рентгенофізіки і обладнані лабораторії по основних розділах фізики. На кафедрі загальної фізики зосередилися дослідження по молекулярній фізиці. Науковим керівником цього напряму став Г.Л. Міхневіч (1892-I96I), дослідження якого і керованого ним колективу по кристалізації сприяли з'ясуванню суті цього процесу, що має велике значення для теорії фазових перетворень, для практики виробництва хімічно чистих речовин, для інтенсифікації виробництва цу r кру і харчових кислот.

По результатам цих досліджень Г.Л. Міхневіч підготував докторську дисертацію "Експериментальне дослідження кристалізації рідини в тонких шарах" і захистив її в 1941 р. Проте у зв'язку з початком війни документи захисту загубилися, і він не був затверджений у вченому ступені доктора наук. Робота була продовжена відразу ж після звільнення Одеси. Г.Л.Міхневіч очолив кафедру загальної фізики і залишався завідувачем до 1961 року. Отримані результати дозволили Г.Л.Міхневічу підготувати і в березні 1961 р. захистити нову докторську дисертацію "Кінетика кристалізації переохолоджених органічних рідин і пересичених розчинів".

Одесская група дослідників зародження центрів кристалізації стала ведучою в нашій країні. Це дозволило створити нову лабораторію, де проводяться вимірювання інтегральних і спектральних характеристик розсіяння світла на структурах, що вивчаються (В.Г.Заремба, В.І.Сидоров, Л.С.Реут, Н.В.Васильковськая, Н.Г.Пушек).

Для дослідження рідкокристалічних систем був успішно застосований метод молекулярного розсіяння світла. Група співробітників кафедри (Б.А.Алтоїз, Ю.М.Поповській) вперше показали, що тонкі шари рідини на твердій підкладці знаходяться в рідкокристалічному стані, що було зареєстровано як відкриття (1991). Це єдине в університеті свідоцтво про відкриття.

Одновременно на кафедрі розвивався новий напрям досліджень - фізика аеродисперсних систем: випаровування крапель, диспергування рідин (Д.І.Поліщук, В.І.Зубков). Ці дослідження розповсюдилися на область високих температур, послуживши відправною крапкою для дослідження процесів горіння дисперсних і твердих палив.

Начиная з 1963 року зусилля співробітників зосередилися на вивченні горіння окремих металевих частинок, їх совокупностей і суспензій. У подальші роки був вирішений цілий ряд фундаментальних і прикладних проблем горіння різних типів пальних стосовно запитів енергетики, хімічної технології, матеріалознавства, транспорту, пожаро-вибухобезпечності, екології. Серед них можна виділити основні, такі, що мають принципове значення не тільки для розуміння процесів горіння дисперсних систем, але для розвитку фізики горіння в цілому: фізика кризових явищ і горіння дисперсних систем з послідовними і паралельними реакціями (доктор фіз.-мат. наук А.Н.Золотко, кандидати фіз.-мат. наук Я.І.Вовчук, В.Г.Шевчук, К.М.Копейка, А.М.Мацко, В.В.Головко, А.І.Швец, С.А.Киро, Т.А.Яковльова); фізичні аспекти розповсюдження полум'я в діспергированних пальних різних типів - металах, твердих і рідких органічних сполуках (доктор фіз.-мат. наук В.Г.Шевчук, кандидати фіз.-мат. наук Е.Н.Кондратьев, С.В.Горошин, Ю.Л.Шошин, А.К.Безродних, Ю.Н.Костишин). Цікавими і продуктивними виявилися ідеї В.Г.Шевчука про зв'язок параметрів дисперсної системи і різних газодинамічних режимів розповсюдження полум'я - ламінарного, вібраційного, турбулентного.

Развитием традиційного для кафедри напряму, але вже на новому експериментальному і теоретичному рівнях, є дослідження процесів утворення конденсуючої фази при горінні металів. Ці дослідження послужили базою для розуміння процесів протікаючих при синтезі ультрадисперсних оксидних матеріалів, дозволили прогнозувати двофазні і радіаційні втрати при горінні металів, дали можливість створити ряд швидкодіючих методик діагностики процесів горіння (докторська дисертація А.В.Флорко). Новим напрямам досліджень на кафедрі стали роботи по вивченню динаміки хімічно реагуючих систем поблизу критичних крапок. Ці питання стали особливо актуальні після аварії атомного реактора в Чорнобилі і тісно пов'язані з проблемами теорії катастроф, синергетики, екології, медицини, біології, гео- і астрофізики (Е.Н.Кондратьев, А.В.Коробко, В.Н.Корнілов).

Расширение тематики наукових досліджень спричинило за собою створення нової системи організації робіт. У 1986 році була відкрита науково-дослідна лабораторія фізики горіння і молекулярних процесів (зав. лаб. Я.І.Вовчук). Наукове керівництво у області фізики горіння здійснював проф. А.Н.Золотко - зав. кафедрою з 1988 року. З урахуванням спрямованості діяльності кафедра одержала нову назву: кафедра загальної і хімічної фізики. Кафедра випускає фахівців у області хімічної фізики і фізики горіння.

С кінця 80-х років співробітники кафедри і Лабораторії спільно з ученими інституту хімічної фізики АН СРСР, а пізніше - РАН активно ведуть роботи у області створення нових технологій із застосуванням процесів горіння - високотемпературного синтезу (В.П.Пісарській, Д.Д.Поліщук, С.В.Козіцкий, С.І.Черкес, А.М.Дьяченко), що саморозповсюджується, безкислородного горіння органічних сполук (В.В.Головко, А.К.Копейка), газодисперсного факельного синтезу (Я.І.Вовчук, Н.І.Полетаєв, С.В.Горошин, Н.Д.Агєєв, А.В.Флорко, С.А.Киро, Ю.Л.Шошин, І.А.Альтман, І.В.Шарф). Ці фундаментально-прикладні розробки дозволили синтезувати широкий клас цільових продуктів тих, що володіють унікальними властивостями і перспективними для створення нових матеріалів - халькогенідов металів, інтерметаллідов, нанодисперсних оксидів для незвичайних типів керамік, люмінофорів, стекол, антикорозійних покриттів, сухих мастил, полірувальних паст, сорбентів, неорганічних пен, і ін.

В 90-і роки, враховуючи енергетичні потреби України, вчені кафедри і Лабораторії активно зайнялися роботами по інтенсифікації спалювання високозольних типів вугілля (Я.І.Вовчук, С.А.Киро, Т.А.Ярової), пошуку альтернативних органічних горючих- водопаливні емульсії на відпрацьованих машинних маслах (Е.Н.Кондратьев, В.Н.Опятюк).

Перспективная тематика, великий об'єм робіт, висококваліфікований колектив викладачів і учених дозволили в 1994 році сумісним наказом Міністерства освіти і Мінмашпрому України створити в ОНУ на базі ЛабораторіїІнстітут горіння і нетрадиційних технологій (дір. Інституту - проф. А.Н.Золотко).

Следует відзначити широкі міжнародні зв'язки учених кафедри і Інституту. На базі Інституту створена Українська секція Інституту горіння США (голова секції - проф. А.Н.Золотко); група дослідників кафедри і Інституту (А.Н.Золотко, Я.І.Вовчук, А.В.Флорко, Н.І.Полетаєв) представляють Одеський університет в Європейському консорціумі по наноматеріалах; спільно з ученими Росії, Норвегії і Ізраїлю виконуються дослідження за програмою INTAS.

Научная робота, що ведеться на кафедрі, глибоко пов'язана з учбовим процесом, забезпечуючи зворотний зв'язок в системі підготовки кваліфікованих молодих фахівців. Викладацьку роботу на кафедрі ведуть 6 професорів, 12 доцентів, 1 асистент. Викладачі кафедри, спільно з висококваліфікованими фахівцями з НДІ фізики ОНУ (проф. В.М.Белоус), Інституту горіння ОНУ (Я.І.Вовчук, Н.І.Полетаєв, Т.А.Яковльова) читають курси загальної фізики на всіх природничонаукових факультетах і інститутах університету, спеціальні курси для спеціалізації "хімічна фізика", відділення "комп'ютерна фізика" фізичного факультету, інституту математики і механіки ОНУ. Активну науково-методичну і видавничу роботу ведуть професора Д.І.Поліщук, С.В.Козіцкий, А.М.Дьяченко, доценти Л.А.Осадчук, К.М.Копейка, В.Г.Заремба. Силами викладачів, завідуючих учбовими лабораторіями кафедрами, аспірантів під керівництвом проф. В.Г.Шевчука, ведеться велика просвітницька робота в середніх школах міста і області, міських ліцеях і коледжах, в ліцеях р. Болграда, Очакова, Херсона, на фізичних олімпіадах різних рівнів.

Спеціалізація "Хімічна фізика" була заснована на кафедрі загальної і хімічної фізики Одеського державного університету в 1976 році. Мета - підготовка фахівців в галузі хімічної фізики, в тому числі фізики горіння, для вирішення фундаментальніх і прікладніх проблем за такими пріоритетними напрямкамі: екологічно чиста енергетіка, ресурсозберігаючі хімічні технології, матеріалознавство, пожежовибухобезпечність, екологія, оборонна та космічна техніка.

Калінчак Валерій Володимирович

kalinchak

 

завідувач кафедри теплофізики, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ) з 2012 р.

Спеціалізація кафедри: теплофізика дисперсних систем та фізика низькотемпературної плазми.

На кафедрі теплофізики вивчаються фундаментальні і прикладні проблеми теплофізики дисперсних систем і фізики плазми продуктів згорання, а також фізико-хімічні властивості аерозолів. За даною спеціалізацією вивчається комплекс дисциплін з міжфазної взаємодії в низькотемпературних аеродисперсних системах і горючих високотемпературних середовищ в процесі їх запалювання, горіння, згасання та утворення плазми продуктів згорання.

Дисципліни, що читаються на кафедрі теплофізики:

  • Фізика тепломасообміну - викладено основи теорії теплопровідності, конвективного тепло- і масообміну, теплообміну випромінюванням і тепломасообміну при фазових переходах 1 роду. Сформульовано основні закони, отримані рівняння, що описують процеси теплопровідності в ізотропних і анізотропних середовищах, конвективного тепломасообміну, теплообміну випромінюванням. Розглянуто методи розрахунку температурних полів і теплових потоків для тіл різної геометричної форми, методи визначення теплофізичних властивостей (коефіцієнтів теплопровідності, температуропровідності, теплообміну), коефіцієнтів дифузії і масообміну. Курс забезпечений лабораторним практикумом, спрямованим на реалізацію експериментальних методів визначення теплофізичних величин. Студенти отримують необхідні знання, вміння та навички для фізико-математичного моделювання теплових явищ і проведення теплофізичного експерименту.
  • Фізика аерозолів

   В навколишньому світі постійно доводиться стикатися з великою різноманітністю аерозолів, починаючи від атмосферних (туманів, хмарою), від яких залежить життя організмів, і кінчаючи аерозолями, що зустрічаються в побуті. У даному курсі розглянуті основні закони, що керують аерозолями, їх особливості для малих частинок, закони їх утворення, шляхи або методи захисту від них. Матеріал, що вивчається, дозволить зрозуміти процеси, що відбуваються в очисних апаратах, при формуванні і розсіюванні хмар, відборі проб аерозолів і їх аналізі, утворенні аерозолів в процесах горіння. Матеріал курсу заснований на всіх основних розділах фізики, що дозволяє охарактеризувати даний курс як фізика малих частинок. Для отримання практичних навиків передбачено проведення широкого спектру лабораторних робіт.

  • Фізика і технологія медичних аерозолів

   Аерозолі є одній з широко поширених форм фармацевтичних аерозолів. Головною задачею їх правильного використання є створення і подача аерозолю потрібного дисперсного складу для доставки і осідання його в місцях цільового призначення. Тому в даному курсі детально вивчаються види і властивості медичних аерозолів, різні способи їх створення і регулювання дисперсного складу, рух і осідання їх на поверхні систем різних конструкцій, зокрема дихальних шляхах.

  • Сучасні методи експериментальних досліджень

   Методи дослідження теплофізичних властивостей дисперсної системи можна розділити на дві групи. До першої віднесемо відомі класичні методи, реалізація яких постійно удосконалиться, що і відображається в появі все більш точних сучасних приладів. До другої віднесемо нові сучасні і оригінальні методи дослідження. У даному курсі детально розглядаються методологія і реалізація на сучасному рівні методів дослідження температури дисперсної системи, теплофізичних властивостей (теплоємність, теплопровідність, в'язкість і так далі), термокінетичних властивостей (тепловий ефект, енергія активації), дисперсного складу, швидкості частин системи, оптичних властивостей (коефіцієнти чорноти, розсіяння, поглинання).

  • Біофізика неіонізуючих випромінювань

   Курс направлений на вивчення особливостей взаємодії неіонізуючого випромінювання з біоклітками. Увага приділяється інфрачервоному, видимому і ультрафіолетовому діапазону випромінювання, при поглинанні яких характерне виникнення електронних збуджених молекул, що є першою стадією великого числа життєво необхідних біологічних процесів (фотосистез, фоторецепція, фототаксис і т. д.). Вивчення процесів люмінесценції, зокрема біохемілюмінесценції, процесів розсіяння і поглинання світла, дозволяють досліджувати структуру біооб'єктів, кількісний склад речовин, механізми протікання реакцій. Звертається увага на методи застосування лазерів для успішної діагностики людського тіла.

  • Основи метрології, стандартизації і сертифікації

   Викладено основи метрології, методи і засоби вимірювань фізичних величин, основи стандартизації, так як поліпшення якості вимірювань пов'язано з широким застосуванням різних форм і методів стандартизації. Розглянуто основні терміни та визначення метрології, системи фізичних величин та одиниць, теорія похибок, питання обробки результатів вимірювань, єдності вимірювань, еталонів фізичних величин. Особливу увагу приділено видам, методам і засобам вимірювань фізичних величин (електричним, температурним, оптичним тощо). Отримані знання та вміння дозволять фахівцеві - фізику кваліфіковано вирішувати питання метрологічної підготовки експерименту на виробництві, отримання вимірювальної інформації високої якості, проведення метрологічної експертизи технологічної документації.

  • Охорона праці

   Дисципліна є прикладною технічною наукою, яка виявляє і вивчає виробничі небезпеки і професійні шкідливості, розробляє методи їх запобігання або ослаблення з метою усунення виробничих нещасних випадків і професійних захворювань робочих. В курсі розглядаються загальні питання охорони праці, колективний договір, питання гігієни праці і виробничої санітарії, загальні питання техніки безпеки, електро- і пожежної безпеки. Розгляд матеріалу в більшій частині спирається на знання курсу фізики, що необхідне для технічного пошуку вирішення завдань охорони праці.

  • Екологія

   Включає в себе вивчення екологічних проблем людства, пов'язаних з дією фізичних полів електромагнітного, іонізаційного, теплового, ультрафіолетового, механічного походження. Розглядаються питання впливу на навколишнє середовище фізичних явищ природного походження: випромінювання Сонця, магнітосфери Землі, атмосферної електрики. Наводяться приклади техногенного забруднення екосистем різного рівня фізичними полями. Аналізуються механізми впливу фізичних полів, методи і способи захисту від фізичних забруднень. Вивчення дисципліни передбачає отримання знань і умінь, які необхідні для фахівця для пояснення і вирішення екологічних завдань з точки зору фізики

  • Теорія електричних і магнітних ланцюгів (для студентів спеціальості "Комп"ютерна інженерія") Вивчаються основні методи: розрахунку сталих режимів в лінійних електричних ланцюгах, в яких діють джерела постійних, синусоїдальних або періодичних несинусоїдальних сигналів; розрахунку перехідних процесів в лінійних електричних ланцюгах за нульових і ненульових умовах; розрахунки сталого і перехідного режимів в однорідній лінії передачі; розрахунки нелінійних електричних і магнітних ланцюгів графоаналітичним методом; застосування сучасної ЕОМ для розрахунку електричних і магнітних ланцюгів

  • Фізика плазми
  • Курси загальної фізики для студентів хімічного, та геолого-географічного факультетів.

Випускники кафедри теплофізики здійснюють наукову, виробничу і педагогічну діяльність. Наукова діяльність пов’язана з дослідженнями процесів тепломасообміну, хімічною кінетикою, фізикою горіння і вибуху, теплофізичними властивостями речовин.

Випускники кафедри працюють:

 • в науково-дослідницьких установах;
 • в вищих і середніх навчальних закладах;
 • в закладах метеорології (моніторинг, активні дії на хмари, тумани), металургії, екології;
 • в виробництві дисперсних матеріалів;
 • в теплоенергетиці, на теплових і атомних електростанціях;
 • в лабораторіях пожежної безпеки;
 • в організаціях, пов’язаних з космічними програмами.

Викладачі та співробітники кафедри:

 • Калінчак В.В – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри;
 • Алтоїз Б.А. - доктор фізико-математичних наук, професор;
 • Маренков В.І. – кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 • Орловська С.Г. – кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 • Черненко О.С. – кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 • Стукалов С.А. - старший викладач;
 • Красотова Л.М. – завідувач лабораторією;
 • Шевцов М.М. – провідний фахівець;

staff

Навчально-методичні видання кафедри за останні роки:

 1. Калинчак В.В., Контуш С.М., Черненко А.С. Прикладная физика аэрозолей. – 2013. – 110 с. // phys.onu.edu.ua
 2. Калинчак В.В., Черненко А.С. Химическая кинетика и массообмен. – 2013. – 176 с.// phys.onu.edu.ua.
 3. Калинчак В.В., Черненко А.С. Механика жидкости и газа. – 2013. – 106 с. // phys.onu.edu.ua.
 4. Калінчак В.В., Орловська С.Г., Черненко О.С. Фізика теплопровідності та експериментальні методи визначення коефіцієнту теплопровідності речовин / навчальний посібник. – Одеса. – 2012. – 52 с.

Наукова діяльність:

Наукові підрозділи кафедри:

 • Наукова дослідна лабораторія «Високотемпературні процеси в дисперсних системах»
  Зав. лабораторією к.ф.-м.н. Орловська С.Г., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 • Наукова проблемно-дослідна лабораторія «Фізика аеродисперсних систем».
  Зав. лабораторією д.ф.-м.н. Копит М.Х., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Наукова школа:

«Тепло- та електрофізичні явища в багатофазних дисперсних середовищах», науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор В.В.Калінчак;

Основні наукові напрямки школи:

Фізика високотемпературного тепломасообміну та плазмових явищ в дисперсних системах при хімічних та фазових перетвореннях:

 • Дослідження ефективних режимів тепломасообміну при згоранні твердих натуральних і рідких палив та металів в дисперсному вигляді / д.ф.-м.н. Калінчак В.В., к.ф.-м.н. Орловська С.Г., к.ф.-м.н. Черненко О.С.
 • Визначення ефективних режимів тепломасообміну при горіння парафінового палива / д.ф.-м.н. Калінчак В.В., к.ф.-м.н. Орловська С.Г.

Фізика плазми с конденсованою дисперсною фазою.

 • Створення та впровадження ГРІД-технологій для проведення досліджень самоорганізації гетерогенних плазмових структур в ГРІД-інфраструктури України / д.ф.-м.н. Драган Г.С.
 • Міжфазні взаємодії в димовій плазмі металізованих композицій і натуральних палив / д.ф.-м.н. Драган Г.С.
 • Колективні процеси в плазмі з конденсованою дисперсною фазою / к.ф.-м.н. Маренков В.І.

Фізика аерозолів.

 • Актуальні питання дослідження фізичних властивостей аерозолів / д.ф.-м.н. Контуш С.М., к.ф.-м.н. Черненко О.С., д.ф.-м.н. Калінчак В.В.
 • Екологія і лазерні лічильники аерозолів та біочастинок / д.ф.-м.н. Контуш С.М.
 • Розробка та застосування уніфікованого датчика – зонда діагностики процесу біокорозії задля її запобігання / д.ф.-м.н. Копит М.Х.

Наукові держбюджетні теми (2009-2013 рр.):

 1. «Дослідження високотемпературного тепломасообміну, фазових і хімічних перетворень на поверхні металів та їх оксидів» (2009-2011 рр.).
 2. «Дослідження спалахування, горіння і затухання натуральних твердих палив в активних газових середовищах» (2009-2011 рр.).
 3. «Розробка методу двовимірної пірометрії для визначення температурних полів по поверхні випромінюючих об’єктів» (2010-2011 рр.).
 4. «Дослідження ефективних режимів високотемпературного тепломасообміну при згоранні твердих натуральних і рідких палив та металів в дисперсному стані» (2012-2013 рр.).
 5. «Визначення ефективних режимів тепломасообміну при горінні парафінового палива»(2013 р.).

Наукові видання за останні роки:

 1. Калинчак В.В., Зинченко Ю.А., Черненко А.С., Волошин В.С., Куземко Р.Д. Высокотемпературный массообмен и кинетика химических реакций углеродных частиц с газами // Металл и литье Украины. – 2013. – № 11. – С. 14-25.
 2. Калинчак В.В., Черненко А.С. Горение и самопроизвольное погасание пористых углеродных частиц в азотно-кислородных смесях комнатной температуры // Физика горения и взрыва. – 2013. – Т. 49, №2. – С. 80-88.
 3. Калинчак В.В., Черненко А.С. Высокотемпературный тепломассообмен и стефановское течение на поверхности предварительно нагретой металлической частицы в холодном воздухе // Теплофизика высоких температур. – 2009. – Т.47, №3. – С.438-447
 4. Калинчак В.В., Черненко А.С., Калугин В.В. Предельные критические условия высокотемпературного окисления газов на частице катализатора // Кинетика и катализ. – 2014.
 5. Орловская С.Г., Каримова Ф.Ф., Шкоропадо М.С. Закономерности образования оксидов на поверхности вольфрамовых проводников, нагреваемых электрическим током // Порошковая металлургия. 5. – Киев. 2010. С. 125 – 130.
 6. Орловська С.Г. Вплив колективного ефекту на характеристики високотемпературного тепломасообміну сукупностей поруватих вуглецевих частинок // Фізика і хімія твердого тіла. - 2011.- Т.12, №2.- С. 490 - 499.
 7. Измерение дисперсности порошков с помощью автоматизированной системы определения дисперсности АСОД–300 / Калугин В.В., Контуш С.М., Гимп А.В., Машненко К.П.// Физика аэродисперсных систем. – 2012.– № 49. – С.118-124.
 8. Коськин Е.В., Драган Г.С. Неоднородное распределение заряженных частиц в аэрозолях и продуктах сгорания // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. – С.74 -78.
 9. Ye.V. Koskin, G.S. Dragan, A.M. Saad. The average density of dusty plasma cluster.// Ukr.J. Phys – 2011. – V.56, No. 12.
 10. Патент на винахід. Калінчак В.В., Селиванов С.Є.,Кулик М.І. “Пристрій для визначення швидкості вигорання рідини” від 11.02.2008.
 11. Патент на корисну модель Карімова Ф.Ф., Орловська С.Г. „Спосіб визначення локальної яскравистої температури в окремих точках нагрітого тіла та розподілу яскравистої температури по поверхні нагрітого тіла” від 12.10. 2009.
 12. Патент на корисну модель Орловська С.Г., Карімова Ф.Ф., Шкоропадо М.С. „Спосіб безпосереднього визначення дійсної температури в окремих точках на поверхні нагрітого тіла” від 26.07.2010.

Кафедра щорічно видає збірку наукових праць «Фізика аеродисперсних систем» з 1967 року. Сайт редакції: www.fas-onu.net 

Наукові конференції організовані за участю кафедри:

 • “Дисперсные системы” - міжнародна конференція країн СНД, Одеса, 2010, 2012 гг.
 • “Dusty plasmas in applications” – international conference on The Physics of Dusty and Burning plasmas, Odessa, 2011, 2013.

Міжнародні зв’язки кафедри

 • Польща, Університет м. Ополе, Кафедра технологічних процесів.
 • Литва, Литовський енергетичний інститут.
 • Росія, м. Санкт-Петербург (Центральний котлотурбінний інститут) ООО ЦКТІ.
 • Росія, Інститут високих температур РАН.
 • Росія, Інститут хімічної фізики ім. Н.Н.Семенова РАН.

Наукові зв’язки з установами України

 • Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко, кафедра фізичної електроніки, радіофізичний факультет.
 • Український національний педагогічний університет імені М.Г.Драгоманова кафедра загальної фізики.
 • ООО «Альтаїр», м. Харків.
 • Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини «ХІЗНСІЛ», м. Одеса.
 • Приазовський державний технічний університет та ПАО «ММК ім. Ілліча», м. Маріуполь.
 • ООО «Новатек-электро», м. Одеса.

Інформація для потенційних партнерів кафедри:

Кафедра пропонує ряд науково-технічних тем для спільних робіт або для їх фінансової підтримки з боку спонсорів:

 • методи діагностики високотемпературних стійких і критичних (займання, погасання) станів твердих тіл (металів, кокси вугілля) різної геометричної форми в газоподібному середовищі;
 • методи дослідження впливу різних механізмів теплопереносу (випромінювання, конвекція), кінетики фазових і хімічних перетворень на поверхні і всередині пор частинок і провідників на критичні параметри займання і погасання їх в газоподібному середовищі;
 • методи дослідження теплофізичних характеристик газоподібних, рідких і твердих тіл;
 • безконтактний метод дослідження температурного поля нагрітих до свічення об'єктів дослідження за допомогою цифрового і комп'ютерного устаткування;
 • визначення діапазону режимних параметрів дисперсних систем (розміри частинок, їх внутрішня структура, концентрація, температура, швидкість руху і т.д.), при яких здійснюється як найповніше їх перетворення в умовах газосуспензії.
 • розробка способів захисту навколишнього середовища від зварювального аерозолю при розряді електродуги;
 • моделювання фазових переходів на прикладі впорядкованих структур фази, що конденсуються, в плазмі;
 • аспірація аерозолів (зокрема біоаерозолів) з навколишнього середовища при різних її параметрах (швидкості вітру, тиску, вологості, температурі);
 • рух і осадження аерозольних частинок з неоднорідних по температурі і концентрації газових потоків;
 • аерозольна техніка – пробовідбірники, розчинники аерозолів, методи вимірювань.
Контакти:
65082, Одеса, вул. Пастера, 27,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра теплофізики,
тел. (048) 723-12-03
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Архів новин