Академічне письмо іноземною мовою

Аналітична геометрія та лінійна алгебра

Анатомія і фізіологія

Асистентська практика

Асистентська практика (без відриву від навчального процесу)

Біофізика

Біофізика молекулярних структур

Біофотоніка

Великомасштабна структура Всесвіту

Вибрані задачі квантової теорії та статистичної фізики

Гравітаційна фізика зоряних та галактичних систем

Диференціальні рівняння

Економічна теорія

Електрика та магнетизм

Електродинаміка

Елементарні частинки

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за проф. спрямуванням) - магістратура

Інтернаціоналізація освіти

Інформатика та програмування

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Історія, концепції та сучасні досягнення науки

Історія України 

Кваліфікаційна робота (магістр 104)

Квантова інформатика

Квантова механіка

Класична механіка 

Комп'ютерна обробка зображень

Комп`ютерні методи розв'язання задач з фізики

Комп'ютерні технології у фізичному експерименті

Курсова робота (правила оформлення)

Математичний аналіз

Медична електроніка

Медична оптика

Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень

Методи математичної фізики

Методи діагностики і терапії з використанням електромагнітного поля

Методи статистичної обробки даних

Механіка

Механіка суцільних середовищ

Молекулярна фізика

Напівпровідникова сенсорика

Наукова проектна діяльність та охорона інтелектуальної власності

Невпорядковані гетерогенні системи

Оптика

Оптоелектроніка

Основи векторного та таензорного аналізу

Основи екології

Основи кріптографії

Основи медичних знань

Основи менеджменту та маркетингу

Основи метрології

Основи нанофізики

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Основи сучасної електроніки

Оформлення результатів наукових досліджень

Пакети прикладних програм для моделювання фізичних об'єктів і явищ

Педагогіка вищої школи

Педагогіка вищої школи та методика викладання фізики та астрономії у ЗВО

Переддипломна практика

Прикладна акустика в медицині

Прикладна термо- електродинаміка в медицині

Прикладна фізика дисперсних систем

Програма атестаційного іспиту (105-Прикладна фізика та наноматеріали)

Програма атестаційного іспиту (104-Фізика та астрономія)

Програма виробничої практики

Професійна іноземна мова

Психологія ефективного управління часом

Радіаційна фізика та радіобіологія

Релятивістська астрофізика і космологія

Соціологія

Стохастичні методи та їх застосування

Сучасна астрофізика

Сучасні досягнення науки

Теорія випадкових процесів

Теорія економічного аналізу

Теорія ймовірності та математична статистика

Термодинаміка та статистична фізика

Технологія та методи досліджень наноматеріалів

Технологія напівпровідникових матеріалів

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Управління проектами, програмами та охорона інтелектуальної власності

Фізика надпровідності

Фізика атома

Фізика води та водних розчинів біомолекул

Фізика горіння

Фізика напівпровідників і напівпровідникових приладів

Фізика низькорозмірних систем

Фізика сенсорів

Фізика твердого тіла

Фізика ядра і елементарних частинок

Фізика елементарних частинок та ядерна астрофізика

Фізико-хімічні та електронні процеси в напівпровідниках

Філософія

Філософія науки та етика науковця

Фінансове прогнозування

Форми представлення результатів досліджень

Фрактальні структури у фізиці

Функціональна та лабораторна діагностика патологічних станів людини

Хімія

Цивільний захист

Явища переносу у напівпровідниках