НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 Навчально-методичні видання кафедри за останні роки:

Монографії.

 1. Калинчак В.В., Черненко А.С. Теплофизика горения пылеугольного топлива. – Одеса. ОНУ им. И. И. Мечникова. – 2017. – 225 с.

Підручники.

 1. Козицький С.В., Поліщук Д.Д. Механіка. Підручник. – 2012 р.
 2. Козицький С.В., Золотко А.Н. Молекулярна фізика. Підручник. – 2012 р.
 3. Копійка К.М, Копійка О.К. Курс загальної фізики для біологів Частина І «Механіка, молекулярна фізика». Навчальний посібник. – 2010 р.
 4. Копійка К.М, Копійка О.К. Курс загальної фізики для біологів Частина ІІ «Електрика, магнетизм». Навчальний посібник.. – 2011 р.
 5. Копійка К.М, Копійка О.К. Курс загальної фізики для біологів Частина III «Основи оптики, атомної та ядерної фізики». – 2011 р.

 Навчальні посібники:

 1. Калінчак В. В., Черненко О.С. Хімічна кінетика та масообмін: навчальний посібник – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. – 190 с.
 2. Шевчук В.Г., Поліщук Д.Д. Навчальний посібник “Фізичні основи пожежовибухонебезпеки». 2007 р.
 3. Шевчук В.Г., Флорко О.В. Практична газодинаміка горіння /під ред. А.Н. Золотко./ Навчальний посібник. – 2005 р.
 4. Флорко О.В., Шевчук В.Г. Оптичні методи діагностики систем, які горять. // Навчальний посібник. – 2006 р.
 5. Копійка О.К., Головко В. В., Калінчак В.В. Фізика теплопередачі. Нестаціонарна теплопровідність. / Навчальний посібник. – 2013 р.
 6. Прикладная физика аэрозолей: учебно-методическое пособие / В. В. Калинчак, С. М. Контуш, А. С. Черненко, С. А. Щекатолина – Одесса: ОНУ имени И. И. Мечникова, 2015. – 130 с.
 7. Калінчак В.В., Орловська С.Г., Черненко О.С. Фізика теплопровідності та експериментальні методи визначення коефіцієнту теплопровідності речовин (навчальний посібник). Одеса. – 2012. – 52 с.
 8. Драган Г.С. Електрофізика димової плазми. Навчальний посібник. – Одеса. – 2006. – 124 с.

Практикуми. Методичні вказівки.

 1. Навчальний посібник “Загальний фізичний практикум. Механіка.” / під. ред. А.Н.Золотко. – 2007 р.
 2. Навчальний посібник “Загальний фізичний практикум. Молекулярна фізика та термодинаміка” // під ред. А.Н.Золотко. – 2008 р.
 3. Загальний фізичний практикум. Гідромеханіка: Навчальний посібник/ під. ред. А.Н.Золотко. – 2009 р.
 4. Заремба В.Г., проф. Золотко А.Н., Шарф І.В. Коливання та хвилі. Навчальний. посібник для студентів 1 курсу фізичного факультету. – 2006 р.
 5. Вовчук Я.І., Сидоров В.І, Дорошенко Ю.О., Поліщук Д.Д. Навчальний посібник до лабораторних робіт для студентів біологічного та геолого-географічного факультетів. 2013 р.
 6. Калінчак В.В., Орловська С.Г., Копійка О.К., Черненко О.С. Фізика теплообміну / Методичні вказівки до спеціального фізичного практикуму. – Одеса. ОНУ ім. Мечникова. – 2014. – 64 с.
 7. Калінчак В.В., Орловська С.Г., Черненко О.С. Електрика / Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики для студентів хімічного факультету. – Одеса. ОНУ ім. Мечникова. – 2014. – 38 с.
 8. Калінчак В.В.,Орловська С.Г., Черненко О.С Механіка, молекулярна фізика (методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів хім. факультету). – Одеса. – 2012. – 58 с.
 9. Калінчак В.В., Орловська С.Г., Карімова Ф.Ф. Оптичні методи вимірювання температур// методичні вказівки. – Одеса. – 2012. – 28 с.
 10. Полєтаєв М. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з спецкурсу “Основи штучного інтелекту”. – Одеса, вид. Астропринт, 2004, Ум. друк. арк.4,88. –С.82.
 11. Полєтаєв М. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з спецкурсу “Основи обчислювальної фізики”. – Одеса, вид. Астропринт, 2004, Ум. друк. арк.3,02. –С.54.

 

Спецкурси, які читаються на кафедрі:

Фізика горіння та вибуху

В курсі приводяться математичні основи теорії горіння і кризових явищ стосовно процесів горіння - теорії займання і гасіння об'єктів, що горять. Вказані теорії застосовуються для аналізу критичних явищ для різних пальних, що відрізняються агрегатним станом, – газів, рідин, твердих тіл, а також для різних типів дисперсних систем: одиночних частинок і крапель, пилових і пористих утворень. Велика увага приділяється асимптотичним поняттям і методам, що дозволяє аналізувати процеси, аналогічні критичним тепловим, але що є предметами досліджень в інших областях фізики: електричний пробій, ядерні реакції, руйнування матеріалів, вибухи на периферії зірок, теплова нестійкість в'язких течій і ін.

Фізичні основи пожежовибухонебезпеки

У курсі розглядаються практичні аспекти горіння та вибуху, пов’язані з умовами виникнення, розвитку та наслідків пожеж та вибухів. Аналізуються нормативні показники і методи їх визначення для горючих речовин. Проводиться класифікація горючих і вибухових речовин, а також режимів хімічного реагування виходячи із співвідношення характерного часу хімічного реагування із тепло масообміну – тепловий вибух, дифузійне горіння, автохвильове горіння. Розглянуті базові рівняння дифузійної кінетики і гідродинаміки реагуючих систем. Аналізуються умови реалізації і особливості ламінарного, вібраційного, турбулентного і детонаційного горіння в каналах і горючих хмарах. Обговорюються питання оцінки ризику виникнення пожарів і вибухів.

Фазомодульована спекл-інтерферометрія у медичній діагностиці

Вивчаються властивості високо когерентного випромінювання. Проводиться порівняння когерентних та некогерентних оптичних методик діагностики. Вивчають механізми взаємодії лазерного випромінювання з речовиною, у тому числі впливу низько інтенсивного лазерного випромінювання на біологічні об’єкти.

Комп’ютерні технології в фізичному експерименті

Вивчення методик вимірювання основних фізичних величин та оволодіння основними прийомами забезпечення інтерфейсу ПК з апаратурою, що використовується у фізичному експерименті.

Комп’ютерні методи обробки зображень

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп’ютерна обробка зображень» є: прищеплення студентам допитливості та інтересу до розуміння процесів дискретизації та квантування сигналів зображень, оскільки ці питання є важливими при проектуванні систем оптико-електронних перетворювань сигналів; розуміння принципів дії сучасних приладів і суті технологій; навчити студентів використовувати отримані ними знання на практиці.

Основи кібернетики

Предметом вивчення навчальної дисципліни є перетворення, передача та зберігання інформації, елементи теорії автоматів та алгоритмів. Спецкурс має міждисциплінарні зв’язки з такими курсами, як теорія ймовірності, математичний аналіз, теорія алгоритмів, інформатика, фільтрація сигналів та основи штучного інтелекту. Метою викладання навчальної дисципліни «основи кібернетики» є вивчення методів представлення та аналізу непростих інформаційних сигналів, розглядання основних підходів до розвитку сучасних процесорних пристроїв та автоматів. Основними завданнями вивчення дисципліни «основи кібернетики» є ознайомлення студентів з основними навиками та методами комп’ютерного моделювання інформаційних сигналів, які найчастіше зустрічаються у фізичному експерименті.

Біонанотехнології

Присвячений питанням отримання, дослідження та застосування наноматеріалів

Молекулярна біофізика

Вивчаються на молекулярному рівні структури субклітинних утворень і механізмів їхнього функціонування; Приділяється увага виявленню загальних законів (закономірностей) обміну речовин й енергії на різних масштабах від клітин до організму у цілому. Вивчаються механізми транспорту іонів і молекул через біологічні мембрани, просторову структуру макромолекул білків і нуклеїнових кислот, фізико-хімічні властивості ліпідів, що беруть участь у формуванні ліпопротеїнів і біомембран.

Сінергетика

Виходячи із загальної класифікації систем вводяться поняття консервативних і неконсервативних систем. Проводиться класифікація структурних рівнів матерії (консервативні системи) від кварку до Всесвіту з використанням в якості системностворюючого параметра питомої енергії зв’язку між елементами системи. Для неконсервативних систем розглядаються дисипативні системи як системи, в які енергія підводиться зовні і нелінійним механізмом перетворюється в інші види енергії – гідродинаміка, лазерні середовища, фізика еволюції біосфер, фізика клімату, тощо. Аналізуються базові рівняння і приклади активних систем як систем з розподіленими нелінійними джерелами енергії і потоковим зв’язком між елементами системи – горючі, детонуючи, ядерні, біологічні, економічні, інформаційні, соціальні середовища тощо

Фізика тепломасообміну

Викладено основи теорії теплопровідності, конвективного тепло- і масообміну, теплообміну випромінюванням і тепломасообміну при фазових переходах 1 роду. Сформульовано основні закони, отримані рівняння, що описують процеси теплопровідності в ізотропних і анізотропних середовищах, конвективного тепломасообміну, теплообміну випромінюванням. Розглянуто методи розрахунку температурних полів і теплових потоків для тіл різної геометричної форми, методи визначення теплофізичних властивостей (коефіцієнтів теплопровідності, температуропровідності, теплообміну), коефіцієнтів дифузії і масообміну. Курс забезпечений лабораторним практикумом, спрямованим на реалізацію експериментальних методів визначення теплофізичних величин. Студенти отримують необхідні знання, вміння та навички для фізико-математичного моделювання теплових явищ і проведення теплофізичного експерименту.

Фізика аерозолів

В навколишньому світі постійно доводиться стикатися з великою різноманітністю аерозолів, починаючи від атмосферних (туманів, хмарою), від яких залежить життя організмів, і кінчаючи аерозолями, що зустрічаються в побуті. У даному курсі розглянуті основні закони, що керують аерозолями, їх особливості для малих частинок, закони їх утворення, шляхи або методи захисту від них. Матеріал, що вивчається, дозволить зрозуміти процеси, що відбуваються в очисних апаратах, при формуванні і розсіюванні хмар, відборі проб аерозолів і їх аналізі, утворенні аерозолів в процесах горіння. Матеріал курсу заснований на всіх основних розділах фізики, що дозволяє охарактеризувати даний курс як фізика малих частинок. Для отримання практичних навиків передбачено проведення широкого спектру лабораторних робіт.

Фізика і технологія медичних аерозолів

Аерозолі є одній з широко поширених форм фармацевтичних аерозолів. Головною задачею їх правильного використання є створення і подача аерозолю потрібного дисперсного складу для доставки і осідання його в місцях цільового призначення. Тому в даному курсі детально вивчаються види і властивості медичних аерозолів, різні способи їх створення і регулювання дисперсного складу, рух і осідання їх на поверхні систем різних конструкцій, зокрема дихальних шляхах.

Сучасні методи експериментальних досліджень

Методи дослідження теплофізичних властивостей дисперсної системи можна розділити на дві групи. До першої віднесемо відомі класичні методи, реалізація яких постійно удосконалиться, що і відображається в появі все більш точних сучасних приладів. До другої віднесемо нові сучасні і оригінальні методи дослідження. У даному курсі детально розглядаються методологія і реалізація на сучасному рівні методів дослідження температури дисперсної системи, теплофізичних властивостей (теплоємність, теплопровідність, в'язкість і так далі), термокінетичних властивостей (тепловий ефект, енергія активації), дисперсного складу, швидкості частин системи, оптичних властивостей (коефіцієнти чорноти, розсіяння, поглинання).

Біофізика неіонізуючих випромінювань

Курс направлений на вивчення особливостей взаємодії неіонізуючого випромінювання з біоклітками. Увага приділяється інфрачервоному, видимому і ультрафіолетовому діапазону випромінювання, при поглинанні яких характерне виникнення електронних збуджених молекул, що є першою стадією великого числа життєво необхідних біологічних процесів (фотосистез, фоторецепція, фототаксис і т. д.). Вивчення процесів люмінесценції, зокрема біохемілюмінесценції, процесів розсіяння і поглинання світла, дозволяють досліджувати структуру біооб'єктів, кількісний склад речовин, механізми протікання реакцій. Звертається увага на методи застосування лазерів для успішної діагностики людського тіла.

Хімічна кінетика і масообмін

Розглядається термінологія, основні фундаментальні закони масобміну в дисперсних системах за наявності хімічних і фазових перетворень; особливості масопереносу при гетерогенних (на основі частинок вуглецю і металів) і гомогенних хімічних реакціях; основи хімічної термодинаміки. Приділяється увага опису кінетики зміни концентрацій початкових речовин і продуктів для різних хімічних реакцій, визначенню теплових ефектів і напряму протікання реакцій.

Прикладна газодинаміка горіння

Вивчається теплофізика і газодинаміка горіння дисперсних систем (гази, рідини, пил); теплофізичні умови запалювання розжареними тілами; умови розповсюдження полум'я; особливості і характеристики ламінарного і дифузійного полум'я; динаміка тепломасобміну і руху частинок твердого і рідкого палива; умови виникнення детонації і розповсюдження детонаційних хвиль.

Тепломассообмін в хімічно реагуючих середовищах

Вивчаються фундаментальні питання фізики теплових явищ в дисперсних системах при протіканні хімічних і фазових перетворень. Розглядається вплив різних чинників, механізмів тепломассообмена на характеристики високотемпературного тепломассообмена хімічно активних тіл різної форми. Вивчаються умови та характеристики займання, запалення, стійкого горіння і самовільного згасання систем різної природи.

Основи метрології, стандартизації і сертифікації

Викладено основи метрології, методи і засоби вимірювань фізичних величин, основи стандартизації, так як поліпшення якості вимірювань пов'язано з широким застосуванням різних форм і методів стандартизації. Розглянуто основні терміни та визначення метрології, системи фізичних величин та одиниць, теорія похибок, питання обробки результатів вимірювань, єдності вимірювань, еталонів фізичних величин. Особливу увагу приділено видам, методам і засобам вимірювань фізичних величин (електричним, температурним, оптичним тощо). Отримані знання та вміння дозволять фахівцеві - фізику кваліфіковано вирішувати питання метрологічної підготовки експерименту на виробництві, отримання вимірювальної інформації високої якості, проведення метрологічної експертизи технологічної документації.

Фазові рівноваги та фазові переходи

Лазерна молекулярна спектроскопія

Основи фізики плазми

Історія фізики

 

Загальні курси, які читаються на кафедрі:

Механіка та молекулярна фізика

Курс загальної фізики для студентів фізичних спеціальностей факультету математики, фізики та інформаційних технологій. Містить практичні заняття з розв’язку задач та лабораторний практикум.

Охорона праці

Дисципліна є прикладною технічною наукою, яка виявляє і вивчає виробничі небезпеки і професійні шкідливості, розробляє методи їх запобігання або ослаблення з метою усунення виробничих нещасних випадків і професійних захворювань робочих. В курсі розглядаються загальні питання охорони праці, колективний договір, питання гігієни праці і виробничої санітарії, загальні питання техніки безпеки, електро- і пожежної безпеки. Розгляд матеріалу в більшій частині спирається на знання курсу фізики, що необхідне для технічного пошуку вирішення завдань охорони праці.

Екологія

Включає в себе вивчення екологічних проблем людства, пов'язаних з дією фізичних полів електромагнітного, іонізаційного, теплового, ультрафіолетового, механічного походження. Розглядаються питання впливу на навколишнє середовище фізичних явищ природного походження: випромінювання Сонця, магнітосфери Землі, атмосферної електрики. Наводяться приклади техногенного забруднення екосистем різного рівня фізичними полями. Аналізуються механізми впливу фізичних полів, методи і способи захисту від фізичних забруднень. Вивчення дисципліни передбачає отримання знань і умінь, які необхідні для фахівця для пояснення і вирішення екологічних завдань з точки зору фізики

Теорія електричних і магнітних кіл (для студентів спеціалізації «комп’ютерна інженерія»)

Вивчаються основні методи: розрахунку сталих режимів в лінійних електричних ланцюгах, в яких діють джерела постійних, синусоїдальних або періодичних несинусоїдальних сигналів; розрахунку перехідних процесів в лінійних електричних ланцюгах за нульових і ненульових умовах; розрахунки сталого і перехідного режимів в однорідній лінії передачі; розрахунки нелінійних електричних і магнітних ланцюгів графоаналітичним методом; застосування сучасної ЕОМ для розрахунку електричних і магнітних ланцюгів

Фізика з елементами астрофізики (для студентів геолого-географічного факультету)

Курс загальної фізики в стислому варіанті для студентів геолого-географічного факультету. Приділяється увага зв'язкам фізики і астрофізики з геофізикою. Містить лабораторний практикум.

Фізика (для студентів хімічного факультету)

Курс загальної фізики для студентів хімічного факультету. Приділяється увага різним фізичним методам аналізу властивостей речовин. Містить лабораторний практикум.

Фізика (для студентів біологічного факультету)

Курс загальної фізики для студентів біологічного факультету. Приділяється увага різним фізичним методам аналізу властивостей речовин, в тому числі біологічним. Містить лабораторний практикум.

Фізика (для студентів спеціалізації «комп’ютерна інженерія»)

Курс загальної фізики для студентів відділення «комп’ютерна інженерія» факультету математики, фізики та інформаційних технологій. Містить практичні заняття з розв’язку задач.